کسب عنوان قهرمانی شهر تهران توسط دانش آموزان دبستان پسرانه راه رشد در رشته ی هندبال را به خانواده ی بزرگ راه رشد تبریک می گوییم.            برگزیده شدن پروژه علوم دانش آموزان پایه سوم در جشنواره جابربن حیان در سطح منطقه 2 را به دانش آموزان و اولیاء گرامی تبریک می گوییم.            کسب مقام اول و عنوان قهرمانی توسط دانش آموزان دبستان پسرانه راه رشد در رشته ی تنیس روی میز در مسابقات منطقه 2 را تبریک می گوییم           

مراحل دانلود تکالیف روزانه 

 

کسب رتبه برتر در مسابقه ی نقاشی توسط دانش آموز متین نبی زادهجشن الفباهفته صبحانه سالم
ارائه کار کامپیوتر دانش آموزان پایه ی اولارائه کار لگو دانش آموزان پایه ی سومارائه کار لگو دانش آموزان پایه ی اول

جشن بادبادک  • کسب عنوان قهرمانی تنیس روی میز

  • کسب مقام برگزیده در جشنواره نقاشی

  • جشن الفبا

  • هفته صبحانه سالم

  • نمایشگاه نقاشی

  • بازدید دانش آموزان پایه ی چهارم - موزه ی تاریخ

  • بازدید دانش آموزان پایه ی پنجم - کاخ گلستان

  • جشن بادبادک بازی دانش آموزان پایه ی اول

  • تشریح قلب -دانش آموزان پایه ی چهارم

  • بازدید دانش آموزان پایه ی اول - موزه ی اتومبیل